kl_hBan 24 kl_hBan2 kl_hBan 22 kl_hBan 20 kl_hBan 21 kl_hBan 17 kl_hBan 14 kl_hBan 12 kl_hBan 11 kl_gSyd 22 kl_gSyd 20 kl_gSyd 21 kl_gSyd 19 kl_gSyd 16 kl_gSyd 17 kl_gSyd 15 kl_gSyd 13 kl_gSyd 14 kl_fHam 20 kl_fHam1 kl_eNZ6 kl_fHam 19 kl_fHam 18 kl_eNZ5 kl_eNZ4 kl_eNZ3 kl_eNZ 17 kl_eNZ2 kl_eNZ 12 kl_eNZ 13 kl_dBora6 kl_eNZ 10 kl_dBora2 kl_dBora3 kl_dBora 37 kl_dBora 38 kl_dBora 25 kl_dBora 24 kl_dBora 21 kl_dBora 23 kl_dBora 16 kl_dBora 19 kl_aNY2 kl_cTahi7 kl_cTahi2 kl_bNia5